Про нас

Навчально-реабілітаційний центр «Надія» Вишгородської міської ради є багатопрофільним спеціальним закладом загальної середньої освіти для дітей з складними порушеннями розвитку, в тому числі з класами для дітей з розладами спектру аутизму, синдромом Дауна, іншими, у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку та (або) тяжкими порушеннями мовлення, що забезпечує право таких громадян на здобуття загальної середньої освіти, здійснює заходи з реабілітації та перебуває у комунальній власності Вишгородської міської ради. Головна мета діяльності НРЦ «Надія» - створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітей, що потребують корекції складних порушень розвитку. В тому числі у поєднанні з інтелектуальними порушеннями та (або) тяжкими порушеннями мовлення, успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно-розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації, формування культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Головними завданнями НРЦ «Надія» є:

1) здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (далі - діти із складними порушеннями), початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру;

2) забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей із складними порушеннями з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

3) соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство;

4) проведення корекційно-розвиткової роботи;

5) надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю; 6) надання консультацій батькам або іншим законним представникам, які виховують дітей із складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення їх до освітнього процесу.

У НРЦ “Надія” встановлюється така мережа підрозділів: -дошкільний підрозділ (групи компенсуючого типу) -навчальний підрозділ -реабілітаційний підрозділ. НРЦ «Надія» забезпечує здобуття загальної середньої освіти на двох рівнях освіти: початкова освіта - 1-4 класи; базова середня освіта - 5-10 (11) класи. Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників. Учні (вихованці) можуть лише навчатись у НРЦ «Надія» без проживання в ньому. Гранична наповнюваність 1-10 (11) класів становить шість осіб. Для забезпечення корекційно-розвиткової роботи та реабілітаційних заходів на належному рівні в центрі функціонує відділення корекційнорозвиткової роботи. Діяльність відділення корекційно-розвиткової роботи центру спрямована на реабілітацію основного та вторинного порушень та профілактику супутніх захворювань.Освітній процес НРЦ «Надія» здійснюється відповідно до навчального плану та освітньої програми, які затверджуються педагогічною радою. Освітня програма НРЦ «Надія» передбачає корекційно-розвитковий складник та предмети для вибору. Корекційно-розвиткові заняття проводяться кваліфікованими педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Освітній процес у НРЦ «Надія» спрямовується на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей, має корекційну спрямованість та через індивідуальний та диференційований підходи забезпечує корекцію порушень розвитку, набуття компетентностей, спрямованих на успішну самореалізацію в професійній діяльності. Кожна освітня програма передбачає досягнення учнями (вихованцями) результатів навчання, визначених відповідними державними стандартами загальної середньої освіти для такої категорії дітей. У НРЦ «Надія» проводиться корекційно-розвиткова робота з предметнопрактичного навчання, лікувальної фізичної культури, ритміки (логоритміки), соціально-побутового, просторового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення) тощо. Трудове навчання у НРЦ «Надія» спрямовується на оволодіння учнями (вихованцями) трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей учня (вихованця). У НРЦ «Надія» особлива увага приділяється корекційно-розвитковій роботі, життєво-практичній спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів. Виховання у НРЦ «Надія» має корекційну спрямованість та здійснюється під час освітнього процесу і позашкільної роботи. Для всебічного розвитку учнів (вихованців) у НРЦ «Надія» утворюються, зокрема, гуртки за інтересами. У разі потреби НРЦ «Надія» може визначати індивідуальну освітню траєкторію учня (вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на підставі письмової заяви одного з батьків. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими помірними порушеннями інтелектуального розвитку, які закінчили навчання, отримують документ про закінчення повного курсу навчання для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування